OK13

Afstemningsresultatet

AR har godkendt forhandlingsresultatet på baggrund af resultatet af den vejledende urafstemning

Hvem forhandler IDA for:
IDA forhandler for knap 9.000 offentlige ansatte fordelt på ca.  6.200 medlemmer ansat i staten, ca. 2.100 ansatte på det kommunale område, og ca. 500 på regionale område. IDA forhandler for ca. 1100 chefer på det offentlige område.

IDA/DdL har indgået forlig:
* Forlig på statens område - Se forligene: Det statslige område
* Forlig på det kommunale område – Se forligene:Det kommunale område
* Forlig på det regionale område  – Se forligene:Det regionale område
* Forlig på beredskabsområdet – se forlig: Chefområdet
Forlig på det kommunale område for cheferne- se forlig:Chefer i kommunerne OK13
*Forlig på det kommunale område for chefer i Københavns Kommune-
se forlig:chefer Københavns Kommune OK13
* Forlig på det regionale område for chefer-
se forlig:OK13 Chefer regioner

Lockoutvarsel: Omfattes IDAs medlemmer af den lockout som Finansministeriet og KL har varslet på undervisningsområdet?

Hvem er omfattet af de varslede lockouts i staten og kommunerne?
De varslede lockouts vedrører ikke-akademiske undervisningsjobs på folkeskoler i kommunerne og på frie grundskoler, produktionsskoler, efterskoler m. fl. i staten.

Hvornår træder lockouten i kraft?
De varslede lockouts på skolerne i staten og kommuner træder tidligst i kraft med virkning fra den 1. april 2013. De to lockouts vil blive afblæst, hvis enighed opnås mellem overenskomstparterne eller ved lovindgreb.

Omfattes du som medlem af IDA af den lockout som Finansministeriet og KL har varslet på undervisningsområdet?
Hvis du er medlem af IDA og ansat i en ikke-akademisk stilling som underviser i staten eller en kommune, er du ikke omfattet af lockouten. Det skyldes, at lockouten ikke er varslet i forhold til IDAs overenskomster og medlemmer, men i forhold til LC og CO10s overenskomster og deres medlemmer.

IDAs medlemmer er dog omfattet af konflikten, hvis du både er medlem af IDA og af en organisation, der hører under LC eller CO10, fx Danmarks Lærerforening.

IDAs medlemmer skal møde på arbejde!
Hvis du er medlem af IDA og er ansat på en skole, der er omfattet af lockout skal  du alligevel møde på arbejde i lockoutperioden. Dette er vigtigt, fordi udeblivelse fra arbejdet kan anses som væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet med risiko for bortvisning og dermed bortfald af løn.

IDA anbefaler dig derfor at få afklaret med skolens ledelse, om de ønsker dit fremmøde (de fleste elever møder nok ikke). Dette gælder dog ikke, hvis IDAs medlem også er medlem af en organisation under LC eller CO10, fx Danmarks Lærerforening. Dobbeltmedlemskab vil i disse tilfælde indebære, at man er omfattet af lockouten og ikke skal møde på arbejde.

Konfliktramt arbejde må ikke udføres
Da du som medlem af IDA er undtaget fra lockouten, må du ikke udføre arbejde, der er omfattet af konflikten (konfliktramt arbejde), og du kan nægte at påtage sig lockoutramt arbejde, som en lockoutramt kollega skulle have udført. En sådan arbejdsvægring kan ske uden varsel.

Det kan være meget vanskeligt at vurdere, hvad der er konfliktramt arbejde. Det anbefales derfor, at du kontakter IDA i tvivlstilfælde.

Læs følgende vejledning om hvad der sker, hvis du skal i konflikt
Ved fornyelse af enhver overenskomst er der der risiko for konflikt. Vejledningen giver  dig overblik over hvad en konflikt vil betyde for dig - Konfliktvejledning

Lockoutens konsekvenser for jer medlemmer med børn
Hvis lockouten træder i kraft, kan det have betydningen for jer medlemmer med børn, idet I kan risikere, at det ikke er muligt at aflevere børnene i skoler mv.

Du har ikke ret til at holde fri med løn for at kunne passe dine børn

Alternative løsninger:

  • Arbejde hjemme, hvis din arbejdsgiver er indforstået med dette,
  • Tage din børn med på arbejdet, hvis din arbejdsgiver er indforstået med dette,
  • Aftale med din arbejdsgiver, at du afholder opsparet ferie eller/og afspadsere opsparet timer
  • Aftale med din arbejdsgiver, at du afholder omsorgsdage, hvis du har ret til omsorgsdage

OK13 temapjecen Udfordring & Udvikling

Hent IDAs OK-13 pjece (PDF)